Language switcher

Sa oled siin

Aeronavigatsiooniteenus

Aeronavigatsiooniteenused on termin, mis seob kokku hulga teenuseid, mida osutatakse õhusõidukitele, et tagada õhusõiduki ohutu lend ühest sihtkohast teise.

Aeronavigatsiooniteenuste alla kuuluvad  lennuliiklusteenused, side-, navigatsiooni- ja seireteenused, meteoroloogiateenused aeronavigatsiooni jaoks ja aeronavigatsiooniteabe teenused. Aeronavigatsiooniteenuse osutajad Eestis on Lennuliiklusteeninduse ASAS Tallinna Lennujaam, Kaitsevägi ja Keskkonnaagentuur.

 
 

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaat

Aeronavigatsiooniteenuse nõuetekohaseks korraldamiseks ja lennuohutuse tagamiseks peab ettevõtja omama sertifikaati, mis kinnitab, et tal on selleks tegevuseks piisavate teadmiste ja kogemustega personal, talitused, vajalikud seadmed, rajatised ja varustus ning välja töötatud vajalikud protseduurid.

Sertifitseerimisele kuuluvad lennuliiklusteenuse, sideteenuse, navigatsiooniteenuse, seireteenuse, aeronavigatsiooniteabe teenuse ja lennumeteoroloogiateenuse osutajad.

Sertifikaat antakse välja tähtajalisena kehtivusega kuni kuus aastat. Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele.

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määrusega nr 13 "Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord".

Aeronavigatsiooniteenuse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu vastavalt osutatavatele teenustele.
 

Sertifikaadi taotlemine

Sertifikaadi taotlus tuleb esitada vähemalt 80 kalendripäeva enne aeronavigatsiooniteenuse osutamise alustamist või olemasoleva sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

Sertifikaadi taotluse saab esitada lennuohutuse infosüsteemis (LOIS).

Esmakordsel sertifikaadi taotlemisel tuleb taotlusele lisada järgmised dokumendid:

 • ettevõtja põhikiri;
 • kvaliteedijuhtimise käsiraamat;
 • julgestuskäsiraamat;
 • situatsioonikavad;
 • organisatsiooni kirjeldus.

Lennuliiklusteenuse osutajal tuleb lisaks eelpool nimetatule esitada:

 • ohutusjuhtimise käsiraamat;
 • lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamat kahes eksemplaris.

Korduval sertifikaadi taotlemisel lisatakse taotlusele:

 • organisatsiooni kirjeldus.

Sertifikaadi muutmise taotlemine

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama sertifikaadi või sertifikaadi lisale kantud andmete muutmiseks taotluse Lennuametile vähemalt 80 kalendripäeva enne planeeritud muudatuse rakendamist.
 

Sertifkaadi taotlemisel esitatud andmete muutumisest teavitamine

Aeronavigatsiooniteenuse osutaja on kohustatud esitama situatsioonikavade, ohutusjuhtimise käsiraamatu ja lennuliiklusteenuse osutamise käsiraamatu muudatused Lennuametile kooskõlastamiseks vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste planeeritavat rakendamist.

Muudest muudatustest, mis võivad mõjutada aeronavigatsiooniteenuse osutamise vastavust kehtestatud nõuetele, on aeronavigatsiooniteenuse osutaja kohustatud teatama Lennuametile vähemalt 80 kalendripäeva enne muudatuse planeeritud rakendamist, esitades Lennuametile asjassepuutuvad andmed ja dokumendid.

 

Õigusaktid

 • Lennundusseadus
 • Riigilõivuseadus
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. märtsi 2007. a määrus nr 13 "Aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifitseerimise tingimused ja kord"
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011