Language switcher

Sa oled siin

Lennukõlblikkuse korraldajad

Osa-M alajagu G jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni (CAMO) sertifikaati (EASA vorm 14) peab taotlema õhusõidukite käitamiseks ärilises lennutranspordis või kui soovite osutada õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise teenust.

 

Sertifikaat antakse välja Lennuameti poolt piiramata ajaks ja kehtib, kui:

 • organisatsioon täidab jätkuvalt Osa-M nõudeid;
 • Lennuametil lubatakse kontrollida Osa-M nõuete täitmist organisatsioonis;
 • sertifikaadist ei ole loobutud või seda ei ole kehtetuks tunnistatud.
 
 

Õiguslikud alused

 • Komisjoni 26. novembri 2014 määrus (EL) nr 1321/2014, I lisa (Osa-M) õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 20. veebruari 2008 määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ;
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. oktoobri 2009. a määrus nr 104 „Jätkuvat lennukõlblikkust tagava organisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord“;
 • Lennundusseadus.

Nõuded taotlejale

Organisatsiooni peamine tegevuskoht, st registreeritud asukoht ja peakontor on Eestis, kust toimub põhiline finantstegevuse ja muu tegevuse kontrollimine.

 

Piiriülene tegutsemine

Organisatsioon võib avada tegevuskohti välisriikides. Kõik tegevuskohad sertifitseerib Lennuamet. Euroopa Liidu liikmesriigis avatava hoolduskoha audit tehakse koos sealse riigi pädeva asutusega.

 

Taotluse täitmine ja esitamine

Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks esitage Lennuametile taotlus EASA vormil 2 ja lisage järgmised dokumendid:

 • jätkuvat lennukõlblikkust korraldava organisatsiooni käsiraamat (CAME);
 • ärilises lennutranspordis käitatavate õhusõidukite tehnilised päevikud;
 • õhusõidukite hoolduslepingud;
 • juhtivtöötajate heakskiidu taotlused EASA vormil 4;
 • õhusõidukite hooldusprogrammid;
 • jätkuva lennukõlblikkuse ülesannete alltöövõtulepingud (kui kohaldub);
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 

Taotluse saate esitada:

 • Lennuameti lennundustehnika osakonnaga eelnevalt kohtumise aeg kokku leppides;
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, Tallinn 11415) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee.

Taotluse menetlemine

Lennuamet kontrollib taotlust ja esitatud dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

Täiendavad andmed või dokumendid peab Lennuametile esitama kolme kuu (muudatustaotluse korral kahe kuu) jooksul teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega;

Lennuamet kontrollib 60 päeva jooksul peale taotluse, dokumentide või andmete esitamist hooldusorganisatsiooni vastavust Osa-M nõuetele.

Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu (muudatustaotluse korral kolme kuu) jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata, lõpetatakse menetlus.

Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist teha täiendava kontrolli;

Otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast kontrolli, täiendavat kontrolli ja avastatud puuduste kõrvaldamist.

 

Sertifikaadi muutmine

Sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Lennuameti algatusel.

Sertifikaadi muutmist saab taotleda punktis 4 toodud viisidel.

 

Taotlemisel esitatakse Lennuametile:

 • taotlus EASA vormil 2;
 • dokumentide täiendused või muudatused olenevalt muudatuse iseloomust;
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Sertifikaadi peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui organisatsioon ei vasta Osa-M tingimustele.

Mittevastavuse korral teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

Kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

 

Lennuameti toimingute eest tasuda riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:


SEB pank – a/a EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – a/a EE70 1700 0170 0157 7198

Lennuameti viitenumber 2900073106.

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: Tädi Maali OÜ CAMO sertifikaadi muudatus).


Riigilõivude summad:

 • 2560 eurot - organisatsiooni esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamine

 • 990 eurot -   sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamine

 • Pädevuse eemaldamise taotluse korral riigilõivu tasuma ei pea

 • 1625 eurot - sertifikaadi kehtivuse hoidmine iga kalendriaasta kohta

 • 1920 eurot - kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine iga pikendatud kehtivuse aasta kohta CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul