Language switcher

Sa oled siin

Hooldusorganisatsioonid

Osa-145 hooldusorganisatsiooni sertifikaati (EASA vorm 3-145) on vaja taotleda, kui soovite hooldada ärilises lennutranspordis kasutatavaid õhusõidukeid, suuri lennukeid (MTOM > 5700 kg), mitmemootorilisi koptereid või nendele paigaldamiseks mõeldud komponente.

Sertifikaat antakse välja Lennuameti poolt piiramata ajaks ja kehtib, kui:

 • organisatsioon täidab jätkuvalt Osa-145 nõudeid;
 • Lennuametil lubatakse kontrollida Osa-145 nõuete täitmist organisatsioonis;
 • sertifikaadist ei ole loobutud või seda ei ole kehtetuks tunnistatud.
 
 

Õiguslikud alused

 • Komisjoni 26. novembri 2014 määrus (EL) nr 1321/2014, II lisa (Osa-145) õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta;
 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 20. veebruari 2008 määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ;
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2009. a määrus nr 122 „Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord“;
 • Lennundusseadus.

Nõuded taotlejale

Hooldusorganisatsiooni peamine tegevuskoht, st registreeritud asukoht ja peakontor on Eestis, kust toimub põhiline finantstegevuse ja muu tegevuse kontrollimine.

 

Piiriülene tegutsemine

Hooldusorganisatsioon võib avada hoolduskohti välisriikides. Kõik hoolduskohad sertifitseerib Lennuamet. Euroopa Liidu liikmesriigis avatava hoolduskoha audit tehakse koos sealse riigi pädeva asutusega.

 

 

Taotluse täitmine ja esitamine

Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks esitage Lennuametile taotlus EASA vormil 2 ja lisage järgmised dokumendid:

 • Osa-145 hooldusorganisatsiooni käsiraamat (MOE);
 • juhtivtöötajate heakskiidu taotlused EASA vormil 4;
 • lepingud alltöövõtjatega (kui kohaldub);
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument.

 

Taotluse saate esitada:

 • Lennuameti lennundustehnika osakonnaga eelnevalt kohtumise aeg kokku leppides;
 • kirjalikult (postiaadressil Lõõtsa 5, Tallinn 11415) või elektrooniliselt edastades digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressil ecaa@ecaa.ee

 

Taotluse menetlemine

Lennuamet kontrollib taotlust ja esitatud dokumente ning teavitab taotlejat 30 päeva jooksul täiendavate andmete või dokumentide esitamise vajadusest.

Täiendavad andmed või dokumendid peab Lennuametile esitama kolme kuu (muudatustaotluse korral kahe kuu) jooksul teatamisest arvates. Kui andmeid või dokumente ei esitata, lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega;

Lennuamet kontrollib 60 päeva jooksul peale taotluse, dokumentide või andmete esitamist hooldusorganisatsiooni vastavust Osa-145 nõuetele.

Kontrolli käigus avastatud puudused peab taotleja kõrvaldama üheksa kuu (muudatustaotluse korral kolme kuu) jooksul. Kui puudusi ei kõrvaldata, lõpetatakse menetlus.

Vajadusel võib Lennuamet 30 päeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist teha täiendava kontrolli;

Otsus sertifikaadi väljaandmise kohta tehakse 30 päeva jooksul pärast kontrolli, täiendavat kontrolli ja avastatud puuduste kõrvaldamist.

 

Sertifikaadi muutmine

Sertifikaadile kantud andmeid võib muuta sertifikaadi omaja taotluse alusel või Lennuameti algatusel.

 

Sertifikaadi muutmise taotlemisel esitatakse Lennuametile:

 • taotlus EASA vormil 2;
 • dokumentide täiendused või muudatused olenevalt muudatuse iseloomust;
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Sertifikaadi peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Sertifikaat tunnistatakse kehtetuks või peatatakse, kui hooldusorganisatsioon ei vasta Osa-145 tingimustele.

Mittevastavuse korral teeb Lennuamet sertifikaadi omanikule ettekirjutuse ning peatab sertifikaadi kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks.

Kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtaja jooksul, tunnistatakse peatatud sertifikaat kehtetuks.

Kehtetuks tunnistatud sertifikaat tagastatakse Lennuametile kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse teatavaks tegemist.

 

Lennuameti toimingute eest tasuda riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

 

SEB pank – a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Lennuameti viitenumber 2900073106.
Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: Tädi Maali OÜ Osa-145 sertifikaadi muudatus)

 

 • Pädevuse eemaldamise taotluse korral riigilõivu tasuma ei pea.
 • Hooldusorganisatsiooni sertifikaadi kehtivuse hoidmise eest peate tasuma riigilõivu iga kalendriaasta 31. märtsiks 25 % pädevuste eest tasutavast riigilõivumäärast.
 • Kui olete tasunud riigilõivu ettenähtust rohkem, siis riigilõivu tagasisaamiseks täitke riigilõivu tagastamise taotlus ja saatke see Lennuametile.

 

 

Õhusõiduki hooldusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasuge riigilõiv lähtudes taotletavatest pädevustest:

 • õhusõiduki hoolduse A1 või A3 pädevuse eest 1790 eurot;
 • õhusõiduki hoolduse A2 või A4 pädevuse eest 895 eurot;
 • õhusõiduki mootori või abijõuseadme hoolduse B1 kuni B3 pädevuse eest 895 eurot iga pädevuse kohta;
 • õhusõiduki komponendi hoolduse C1 kuni C20 iga pädevuse eest 185 eurot iga pädevuse kohta;
 • eritööde D1 pädevuse eest 365 eurot.
 • Riigilõivu tagastamise taotlus
 • Riigilõivuseadus