Language switcher

Sertifikaadi taotlemine

Nõuded lennuettevõtja sertifikaadi taotlejale

 • Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) esmasel väljaandmisel juhindub Lennuamet Komisjoni 5. oktoobri 2012 määruse nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 216/2008 (edaspidi määrus 965/2012 või EASA-OPS), punkti ARO.GEN.310  nõuetest ja AMC1 ARO.GEN.310(a) aktsepteeritud meetoditest.


 

Taotluse täitmine ja esitamine

 

 • AOC saamiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust. 
 • Taotlustuleb esitada Lennuameti ette antud vormil, mille taotleja saab peale esmast konsultatsiooni (kohtumist). 
 
   
  • Lennuametile esitatud taotlus  peab olema allkirjastatud ettevõtte vastutava juhi poolt ning taotlusel peab olema vastavusseirejuhi kinnitus, et esitatud dokumendid on läbinud vastavus- ja kvaliteedikontrolli.
  • Lennutegevuse käsiraamat on instruktsioonide, juhendite, protseduuride  kirjelduste, tegevus- või töökorralduslike regulatsioonide kogumik, millest sertifikaati omav isik juhindub lennutegevuse korraldamisel ning õhusõidukite käitamisel.
  • Lennutegevuse käsiraamat koos kõigi seal viidatud dokumentidega (näit. performance manual) tuleb esitada vähemalt 60 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust.
  • Lennutegevuse käsiraamat peab olema Lennuameti poolt heaks kiidetud lennuettevõtja sertifikaadi taotlemisel ja käsiraamatu muutmisel.

  • Taotleja poolt esitatud juhtimissüsteem  peab vastama ettevõtte tegelikele vajadustele  olema efektiivne ja kasutatav.

  • Puuduvad andmed või dokumendid tuleb Lennuametile esitada 90 kalendripäeva jooksul arvates puuduste teatamisest taotlejale.

  • Puuduste mittekõrvaldamisel lõpetatakse taotluse läbivaatamise menetlus sertifikaadi väljaandmisest keeldumise otsusega.

   

  Lennuamet võib lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmisest keelduda, kui:

  • selle taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  • taotleja teenistused, struktuur, personal, varustus ja seadmed ei vasta esitatavatele nõuetele või
  • kui ei ole esitanud määratud tähtajaks kõiki nõutud andmeid ja nende juurde kuuluvaid dokumente.
  • Sertifitseerimisauditi käigus on tuvastatud mittevastavusi lennuettevõtja juhtimissüsteemis vastavalt EL määrusele 965/2012.
  • Sertifikaadi väljaandmisest keeldumisest ja põhjustest teavitatakse taotlejat kirjalikult ning tagastatakse originaaldokumendid.
   

   NB!  Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

   

  § 162. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamine ning käitamistingimuste muutmine

  (1) Ärilise lennutranspordiga tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi esmase taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lennuettevõtja poolt käitatava suurima maksimaalse lubatud stardimassiga (MTOW) õhusõidukist lähtuvalt järgmiselt:
  • MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg 2970 EUR.;
  • MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg 4160 EUR.;
  • MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg7670 EUR.;
  • MTOW lennukil üle 25 000 kg 11 510 EUR.
  (5) Uue õhusõiduki tüübi sisseviimise eest lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimustesse tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist lähtuvalt järgmiselt:
  • MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg 275 EUR;
  • MTOW lennukil 2801–5700 kg ja helikopteril 1001–3175 kg450 EUR.;
  • MTOW lennukil 5701–25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg680 EUR.;
  • MTOW lennukil üle 25 000 kg730 EUR.
  (6) Lennuettevõtja sertifikaadi käitamistingimuste muutmise taotluse, välja arvatud õhusõiduki registreerimistunnuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu  – 185 EUR.

   

   

   

   

  SEB pank – a/a IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011

  Swedbank – a/a IBAN EE93 2200 2210 2377 8606

  Luminor – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

  Viitenumber –  2900073106

   

   

  Õigusaktid