Language switcher

Sa oled siin

Lennutegevusloa taotlemine

Nõuded lennuettevõtja lennutegevusloa taotlejale

 

Euroopa Liidu siseselt kehtivad kõikidele lennuettevõtja lennutegevusloa taotlejatele samad nõuded ning turg on kõigile avatud. Liikmesriigid ei piira ühendusesiseste lennuteenuste osutamist ühenduse lennuettevõtja puhul loa ega volitusega.

 • Lennuettevõtja peab vastama Euroopa Parlamendi määruse nr 1008/2008 peatükis II toodud nõuetele:
 • Taotlus loa väljaandmiseks, tuleb esitada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile aadressil Harju 11, 15072 Tallinn või e-posti aadressil info@mkm.ee, võib olla kirjutatud vabas vormis.

 

  Taotluse täitmine ja esitamine

   

  Lennuettevõtja peab esitama  Euroopa Parlamendi määruse nr 1008/2008 lisas I toodud andmed (esmase loa taotlemise puhul):

  • Viimased sisemised tulukalkulatsioonid ja olemasolu korral viimase majandusaasta auditeeritud aruanne.
  • Eeldatav bilanss, sealhulgas kasumiaruanne, järgmise kolme aasta kohta.
  • Kavandavate sissetulekute ja väljaminekute alused selliste punktide kohta nagu kütus, hinnad ja tariifid, töötasud, hooldus, amortisatsioon, vahetuskursi muutus, lennujaamatasud, lennuliiklustasud, maapealse teenindamise kulud, kindlustus jne. Liiklusnäitajate ja kasumi prognoosid.
  • Üksikasjad tegevuse alustamise kulude kohta avalduse esitamisega algava ning tegevuse alustamisega lõppeva perioodi jooksul ning selgitus nende kulude finantseerimiskava kohta.
  • Üksikasjad olemasolevate ja kavandatud finantsallikate kohta.
  • Üksikasjad aktsionäride või osanike kohta, sealhulgas päritolu, omatavate aktsiate või osade liik ning põhikiri. Kui taotleja kuulub kontserni, esitatakse teave nendevaheliste suhete kohta.
  • Kavandatud rahavoogude aruanded ja likviidsusplaanid esimeseks kolmeks tegevusaastaks.
  • Üksikasjad õhusõiduki omandamise/rentimise finantseerimise kohta, sealhulgas rentimise korral lepingutingimused.
   

  NB!  Enne taotluse esitamist tasuge riigilõiv Rahandusministeeriumi arvelduskontole:

  § 150. Lennutegevusloa andmine ja muutmine

   

  (1) Lennutegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu – 640 EUR.

  (2) Lennutegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu – 320 EUR.

   

  SEB pank – a/a IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011

  Swedbank – a/a IBAN EE93 2200 2210 2377 8606

  Luminor – a/a IBAN EE 701 7000 1700 1577 198

  Viitenumber –  2900073054

   

  Võimalikud tegevused

  Tegevusloa tingimuste muutmine

  Lennuettevõtja lennutegevusluba kehtib seni, kuni lennuettevõtja täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1008/2008 peatükis II esitatud nõudeid.

  Lennuettevõtja lennutegevusloal tingimusi ei muudeta. Muudetakse andmeid lennutegevusloal (ettevõtja nime muutus jms).

  Tegevusloa peatamine

   

   

  Lennuettevõtja lennutegevusluba peatatakse, kui on peatatud temale Lennuameti poolt välja antud lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) kehtivus. Lennutegevusloa kehtivuse võib peatada ka määruse nr 1008/2008 artikli 9 alusel.

  Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

   

   

   

   

  Lennutegevusluba tunnistatakse kehtetuks, kui on tunnistatud kehtetuks temale Lennuameti välja antud lennuettevõtja sertifikaat või määruse nr 1008/2008 artikli 9 alusel.

  Järelevalve

   

   

   

   

   

   

  Riiklikku järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  Kontaktid

   

  Õigusaktid