Language switcher

Lennujuht

Lennuamet annab välja lennujuhi ja lennujuhi õpilase lubasid ning peab nende üle arvestust. Samuti tunnustab Euroopa Liidus välja antud lennujuhi ja lennujuhi õpilase lubasid. Lennujuhi või lennujuhi õpilasena on lubatud tegutseda isikul, kellel on kehtiv Eestis välja antud või Euroopa Liidus välja antud ning Eestis tunnustatud luba.

Loaga antud õiguste kasutamine sõltub pädevus- ja oskusmärgete ning tervisetõendi kehtivusest:

 • Lennujuhi loa omanikel on volitus osutada loa pädevus- ja oskusmärgete kohaseid lennujuhtimisteenuseid ning kasutada loal sisalduvate oskusmärgete õigusi.
 • Lennujuhi õpilase loa omanikel on volitus osutada lennujuhtimisteenuseid vastavalt loas sisalduvatele pädevus- ja oskusemärgetele töökohakoolituse juhendaja järelevalve all ning läbida oskusmärke (oskusmärgete) koolitust.

Selleks, et märkida teenuse liiki, mida loaomanik võib osutada, sisaldab luba ühte või mitut järgmist pädevusmärget:

 • ADV – Lennuvälja lennuliikluse visuaalne juhtimine
 • ADI – Lennuvälja lennuliikluse instrumentaalne juhtimine   
 • APP – Protseduuriline lähenemislennujuhtimine                    
 • APS – Lähenemislennujuhtimine seirega
 • ACP – Protseduuriline piirkondlik lennujuhtimine
 • ACS – Piirkondlik lennujuhtimine seirega   
 • AFIS – Lennuvälja lennuinfoteenindus

Oskusmärge on loale kantud volitus, mis moodustab loa osa, sätestades asjakohase pädevusmärkega seotud eritingimused, õigused või piirangud:

 • AIR – Õhuliikluse juhtimine
 • GMC – Maaliikluse juhtimine 
 • TWR – Lähilennujuhtimine
 • GMS – Maaliikluse seire 
 • RAD – Lähilennujuhtimine radariga
 • PAR – Täppislähenemisradar 
 • SRA – Lähenemisseire radariga 
 • TCL – Lähenemislennujuhtimine 
 • OCN – Ookeanilennujuhtimine

Üksuse oskusemärge annab loaomanikule õiguse osutada lennujuhtimisteenust konkreetses sektoris, sektorirühmas ja/või konkreetsetel töökohtadel lennuliiklusteenistuse üksuse vastutusalas. Eestis kasutatavad üksuseoskusmärked on:

 • EEEI ADI/TWR
 • EETN ADI/TWR
 • EETN ADI/GMS
 • EETN APS/TCL (ARR/DIR)
 • EETT ACS
 • EETU ADI/TWR
 • EETU APP

Märked loal:

 • Keeleoskusmärked – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku keeleoskust;
 • OJTI – töökohakoolituse juhendaja oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku pädevust korraldada töökohakoolitust ja juhendada treeningseadmete kasutamist;
 • STDI – treeningseadme instruktori oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loaomaniku pädevust juhendada treeningseadme kasutamist;
 • Assessor – tasemetestija oskusmärge – loale kantud ja selle osa moodustav volitus, mis näitab loa omaniku pädevust hinnata lennujuhi õpilase ja lennujuhi praktilisi oskusi.
 

Lennujuhtide ja lennujuhi õpilaste litsentseerimine

Lennujuhi ja lennujuhi õpilase lube väljastab lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond:

Vastuvõtuaeg: E-R 9:00-11.30 ja 13:30-15:00
  Kohtumise aeg tuleb eelnevalt järelevalveametnikuga kokku leppida. Dokumente on võimalik tuua Lennuametisse lahtiolekuaegadel (E-R 09:00-16:00).

Lennujuhi õpilase luba

Lennujuhi õpilase loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele kirjutavad alla lennu juhi õpilase loa taotleja ja algkoolituse läbi viinud koolitaja esindaja. Taotlusele lisatakse:

 • lennujuhi loa taotlus;
 • tunnistus või tõend algkoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • väljavõte praktilise koolituse päevikust;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm x 4 cm;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennujuhi õpilane esitama Lennuametile taotlusele, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend algkoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • vana lennujuhi õpilase luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

 

Lennujuhi luba

Lennujuhi loa saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • tunnistus või tõend üksusekoolituse ja teadmiste ning oskuste kontrolli läbimise kohta;
 • pädevuskoolituse päevik;
 • lennujuhi õpilase luba;
 • lennunduse raadioside luba;
 • kehtiv tervisetõend;
 • eesti ja inglise keele oskust tõendavad dokumendid;
 • värviline dokumendifoto suurusega 3 cm × 4 cm.
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

Uue kande tegemiseks või kande uuendamiseks peab lennujuht esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud:

 • vajadusel tunnistus või tõend üksuse- või jätkukoolituse läbimise ning teadmiste ja oskuste kontrolli kohta;
 • kehtiv tervisetõend;
 • vajadusel inglise keele oskust tõendav dokument;
 • vana lennujuhi luba;
 • maksekviitung riigilõivu tasumise kohta Lennuameti toimingute eest.

 

Õigusaktid

 • Lennundusseadus
 • Komisjoni 20. veebruari 2015 määrus (EL) 2015/340, millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. augusti 2005. a määrus nr 96 "Lennuliikluse lennujuhi ja lennuinformaatori vanusele, kvalifikatsioonile ja koolitusele esitatavad nõuded ning lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides välja antud lennunduslubade tunnustamise eeskiri"

Loa taotluse läbivaatamise, uuendamise ja duplikaadi taotluse läbivaatamise eest, loa iga uue kande tegemise ja loa kannete kehtivusaja pikendamise eest ning välisriigis välja antud loa tunnustamise kehtivustõendi taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduse § 167 alusel.

Saaja: Rahandusministeerium

 

SEB pank – a/a EE 89 1010 2200 3479 6011
Swedbank – a/a EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank – a/a EE 701 7000 1700 1577 198

Lennuameti viitenumber: 2900073106

Selgituseks toimingu nimetus (näiteks: lennujuhi õpilase loa väljaandmine).

Riigilõivu määrad:

 • lennujuhi õpilase loa taotluse läbivaatamise eest – 40 eurot;
 • lennujuhi loa taotluse läbivaatamise eest – 80 eurot;
 • lennujuhi loa uuendamise või dublikaadi eest – 50 eurot;
 • lennujuhi või lennujuhi õpilase iga uue kande tegemise või iga varasema kande kehtivusaja uue tähtajani pikendamise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot. Kui lennundusloa uuendamisel tehakse ühe menetluse käigus lennundusloale mitu kannet, siis tasutakse lõivu ühe kande eest.